Deelnemersvoorwaarden

‘CHANGE YOUR WAY’

(Zuidas Mobility Experience III)

Datum 25 april 2022

De Zuidas Mobility Experience is een pilot waarin werknemers in Zuidas worden uitgedaagd om gedurende ruim 3 maanden v.a. 1 mei tot uiterlijk 1 augustus gebruik te maken van alternatieve vervoersmogelijkheden dan zij normaal gesproken gebruiken. Ze reizen via de Amaze-app buiten de spits en leren nieuwe modaliteiten en deelmobiliteit kennen. Om dit aan te moedigen ontvangen deelnemers 100 euro reistegoed, uit te geven aan geselecteerde aanbieders beschikbaar via de Amaze app. De experience levert informatie op over gedrag rondom mobiliteit voor werkgever en werknemer op de Zuidas. Deze informatie stelt de gemeente vervolgens vrij toegankelijk.

 

De Zuidas Mobility Experience wordt georganiseerd door het projectteam Zuidas Mobility Experience; een initiatief van de Gemeente Amsterdam Zuidas en Amaze. Deze voorwaarden voor deelname beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn voor deelname aan de Zuidas Mobility Experience in 2022.

Artikel 1 – Deelnemerselectie en aanmelding
1.1 Een persoon kan alleen aan de Zuidas Mobility Experience deelnemen indien deze voorwaarden voor deelname volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. Nadat het projectteam Zuidas Mobility Experience de deelname heeft bevestigd, wordt de deelname definitief.
1.2 Deelname aan de Zuidas Mobility Experience is vrijwillig.
1.3 Zuidas Mobility Experience heeft als doelstelling om werknemers in Zuidas kennis te laten maken met ‘Mobility as a Service’, waarbij zij gedurende 2 maanden, v.a. 1 mei met als uiterlijke einddatum 1 augustus, gebruik kunnen maken van diverse vervoersmogelijkheden middels voucher op de Amaze-app.
1.4 Verschillende doelgroepen kunnen deelnemen aan de Zuidas Mobility Experience en ontvangen 100 euro reistegoed om zo zelf gebruik te maken van een mobiliteitsaanbod op maat:
1.4.1 Werknemers of studenten die enkel met de auto (lease of eigen auto) naar Zuidas afreizen.
1.4.2 Werknemers of studenten die beschikking hebben over een auto en tevens in het bezit zijn van een NS Businesscard.
1.4.3 Werknemers of studenten die enkel het OV gebruiken voor reizen van en naar Zuidas.
1.4.4 Het projectteam Zuidas Mobility Experience behoudt zich het recht bij aanmeldingen af te wijken van doelgroepbeschrijvingen als in 1.4.
1.5 De Zuidas Mobility Experience is bedoeld om medewerkers in Zuidas bewust te maken van de kosten van mobiliteit en hun keuzemogelijkheden.
1.6 Het projectteam Zuidas Mobility Experience is gerechtigd de voor het project meest geschikte potentiële deelnemers te selecteren en uit te nodigen voor deelname. Het projectteam Zuidas Mobility Experience behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van
redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen.

Artikel 2 – Gebruik van de Amaze-app
2.1 De Amaze-app is persoonsgebonden en vertegenwoordigt een substantiële waarde. De deelnemer meldt diefstal of verlies van account of inloggegevens direct bij de klantenservice van Amaze Mobility.
2.2 De deelnemer wordt geacht zijn/haar reizen zoveel mogelijk te plannen, boeken en betalen via de Amaze-app.
2.3 Indien de deelnemer beschikt over een NS Businesscard of OV-chipkaart, wordt geacht dat de deelnemer tijdens de experience inzicht geeft in zijn/haar reishistorie.
2.4 De deelnemer kan de Amaze app na de Zuidas Mobility Experience blijven gebruiken. Het resterende tegoed op de voucher komt te vervallen.

Artikel 3 – Toestemming gegevensopslag
3.1 De deelnemer verleent toestemming dat registratie van zijn ritten, afkomstig van het gebruik van de Amaze-app en de klantenservice, worden gebruikt in het onderzoek Zuidas Mobility Experience. Het delen van deze gegevens start op de eerste dag van deelname en loopt één maand door nadat de 100
euro reistegoed op is.

Artikel 4 – Medewerking verlenen aan onderzoek Zuidas Mobility Experience
4.1 De deelnemer verleent toestemming om voorafgaand, gedurende en tot uiterlijk één maand na de deelnameperiode te worden benaderd voor enquêtes en interviews over zijn deelname aan de Zuidas Mobility Experience. De resultaten worden gebruikt voor de evaluatie van de Zuidas Mobility Experience
door het projectteam van de Zuidas Mobility Experience. De deelnemer is verplicht naar beste eer en geweten aan een begin- en eind enquête, korte onderzoeken via telefoon en Whatsapp en interviews mee te werken.

Artikel 5 – Beëindiging deelname
5.1 De deelnemer is gerechtigd om op ieder moment eenzijdig zijn verdere deelname aan Zuidas Mobility Experience te beëindigen. Opzeggingen dienen per e-mail plaats te vinden met vermelding van de door de deelnemer gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht
kunnen niet worden gehonoreerd, in voorkomend geval zal de eerste werkdag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd.
5.2 Het projectteam Zuidas Mobility Experience kan bij het niet navolgen van de bepalingen in deze voorwaarden voor deelname, of het wegvallen van de grond voor deelname besluiten deelname van de deelnemer eenzijdig te beëindigen per een door het projectteam vast te stellen beëindigingsdatum.
5.3 Het projectteam Zuidas Mobility Experience kan besluiten de pilot eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle deelnemers de deelname vervalt. Hierbij kan het projectteam Zuidas Mobility Experience ook beslissen het niet opgemaakte tegoed te blokkeren.
5.4 In gevallen 5.1, 5.2 en 5.3 kan het projectteam Zuidas Mobility Experience beslissen het niet opgemaakte tegoed te blokkeren.

Artikel 6 – Publiciteit
6.1 Indien een deelnemer door de pers wordt benaderd over de Zuidas Mobility Experience of zelf deze toenadering wil zoeken, stelt het projectteam Zuidas Mobility Experience het op prijs als de deelnemer hen hierover informeert.

Artikel 7 – Wijzigingen voorwaarden voor deelname
7.1 Het projectteam Zuidas Mobility Experience is gerechtigd de voorwaarden voor deelname eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden voor deelname worden vooraf aan de deelnemer gecommuniceerd. Krachtens artikel 5.1 kan de deelnemer vervolgens besluiten zijn deelname te beëindigen.

Artikel 8 – Onregelmatigheden
8.1 Het is de deelnemer niet toegestaan door middel van oneigenlijk gedrag meer dan 100 euro reistegoed te ontvangen. Hieronder worden in ieder geval de volgende situaties verstaan (niet uitputtend): de deelnemer gebruikt meerdere Amaze accounts naast elkaar, de deelnemer leent zijn Amaze account uit aan een andere persoon, de deelnemer maakt gebruikt van een mobiliteitsaanbieder die niet voor de Zuidas Mobility Experience is geselecteerd of middels een deeplink gekoppeld is aan de Amaze app.
8.2 Het projectteam zal bij het vermoeden van onjuiste persoonlijke gegevens, onregelmatigheden of gerede twijfel aan de juistheid van de ritregistraties, contact opnemen met de deelnemer en om een verklaring en toelichting vragen. De deelnemer dient dit verzoek binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
Indien een deugdelijke verklaring niet tijdig wordt verstrekt, kan het projectteam besluiten tot uitsluiting van deelname zonder uitbetaling van 100 euro reistegoed en zal de deelname worden beëindigd.
8.3 Het projectteam Zuidas Mobility Experience behoudt zich het recht voor om onterecht uitgekeerde tegoeden en beloningen op de deelnemer te verhalen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De Zuidas Mobility Experience is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. Het projectteam Zuidas Mobility Experience, noch zijn hulppersonen, zijn jegens de deelnemer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de deelname aan Zuidas Mobility Experience, van welke aard en omvang dan ook.
9.2 Indien in rechte niettemin zou worden geoordeeld dat projectteam Zuidas Mobility Experience of zijn hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de betreffende Deelnemer zou hebben kunnen ontvangen voor zijn deelname aan Zuidas Mobility Experience.
9.3 De deelnemer vrijwaart projectteam Zuidas Mobility Experience voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de deelname aan Zuidas Mobility Experience.
9.4 Voor zover een deelnemer door deelname aan de Zuidas Mobility Experience kosten maakt die buiten het gebruik van geselecteerde aanbieders valt, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten.