Privacyverklaring

Amaze Mobility BV (hierna “Amaze”, “wij” of “ons”) is een Mobility as a Service (MaaS) provider. Wij bieden mobiliteitsdiensten aan (gezamenlijk aangeduid als “diensten”). Amaze is eigenaar van de Amaze Mobility applicatie (hierna “app”). Amaze verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in de app voor het leveren van efficiënte diensten aan de gebruiker (jij” of “betrokkene”). 

 

Scope van deze privacyverklaring 

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Amaze en haar dienstverleners, namens Amaze. Het doel van deze verklaring is om jou te informeren over hoe wij informatie of gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en opslaan die jou als individu kunnen identificeren (“persoonsgegevens”). Wij verzamelen persoonsgegevens van betrokkenen om onze diensten uit te voeren en te leveren op basis van de algemene voorwaarden in de hieronder genoemde situaties: 

 • Wanneer jij gebruik maakt van diensten van Amaze, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om dergelijke diensten uit te voeren, zoals met jou overeengekomen in onze algemene voorwaarden. 
 • Wij analyseren reis- en boekingsgegevens voor product- en dienstontwikkeling. App-gebruiksgegevens voor het verbeteren van de presentatie en een betere gebruikerservaring. Jouw gegevens worden ook verwerkt om de app veilig te houden. 
 • Voor administratieve doeleinden, zoals het uitvoeren van administratieve procedures, marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het waarborgen van de goede werking van de Amaze-app. 
 • Wij verwerken afgeleide reisgegevens, zoals reisfrequentie, frequent gebruikte stations en routes om jou van passende informatie te voorzien. Bijvoorbeeld over jouw woon-werkverkeer of vertragingen. 
 • Wij verwerken gegevens voor normale diensten, zoals dashboards en waarschuwingen over geplande onderhoudswerkzaamheden en verstoringen. 
 • Om klantenservice te bieden via e-mail, internet of telefoon, bijvoorbeeld als jij informatie vraagt.  

 

Monitoring en marketing 

 • Voor trendmonitoring, op basis van klik gedrag, verbeteren wij de app en onze service aan de gebruiker. Daarvoor gebruiken wij Segment, Adjust en Mixpanel. 
 • Voor marketingdoeleinden om nieuwsbrieven, updates, aanbiedingen en informatie te verstrekken via e-mail of in app berichten via Customer io. 

 

Klachtenbehandeling 

 • Het registreer van een klacht of het verwerken van gegevens voor klachtafhandeling.

 

Welke type persoonsgegevens verzamelt Amaze? 

 

 • Rijbewijs 

Wij hebben een kopie van een rijbewijs nodig om er zeker van te zijn dat de bestuurder in staat is het voertuig te besturen. Aan alle betrokkenen wordt gevraagd pasfoto en BSN-nummer te verbergen. Zelfs als pasfoto en BSN-nummer zichtbaar zijn, verwijderen wij ze bij ontvangst. Wij maken gebruik van rijbewijsverificatie en authenticatiediensten om toegang te kunnen verlenen aan mobiliteitsaanbieders van deelauto’s en scooters. 

 

 • Informatie die jij aan ons verstrekt  

Voor het aanmaken van een profiel binnen Amaze vragen wij: naam en e-mailadres 

Voor het gebruik van verschillende diensten kunnen wij vragen naar: 

Naam (voor en achternaam), adres, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs, IBAN-bankrekeningnummer, betalingsgegevens (rekeningnummer en debet/creditcardnummers), IP-adres, locatie data en gebruikersdata van de app. 

De benodigde gegevens kunnen verschillen per aanbieder.  

 

En gegevens over de reis (boekingsgegevens en transactiegegevens) (gegevens die iets zeggen over jouw reisgedrag, zoals “reisfrequentie”, frequent gebruikte stations en routes, de tijd die is verstreken sinds jouw laatste reis en of jij tijdens of buiten de spits reist). 

 

 • Informatie die wij binnen de app analyseren:  

Wanneer jij onze app gebruikt, verwerken wij bij toestemming; klikgedrag, het bekijken en kopen van ticket en het boeken en betalen van deelvervoer. Het toevoegen van je rijbewijs en gegevens. Gebruik van de planner en de ‘in de buurt’ functie. Het aan en uit zetten van je opt-in. En het toevoegen en gebruik van een voucher,  

 

Delen wij persoonsgegevens met derden? 

Wij delen informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) in de volgende beperkte omstandigheden: 

 

 • Leveranciers van transport 

Wij kunnen jouw informatie delen met externe leveranciers, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of de leverancier van een mobiliteitsdienst. Bijvoorbeeld om een deelauto te reserveren. Deze leveranciers zijn bedrijven en mensen die wij toevertrouwen om taken uit te voeren namens Amaze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onze dienstverleners en leveranciers. 

 

 • Overige serviceproviders 

Wij kunnen jouw informatie delen met serviceproviders, zoals betaalproviders, hosting en analytic tools, authenticatie checkers, voor de verwerking van gegevens hebben wij overeenkomsten afgesloten met deze servicesproviders.  

 

 • TNO Onderzoeksprogramma 

Jij kan toestemming geven voor het delen van jouw persoonsgegevens met TNO in de app. Jij kunt deze toestemming later altijd weer intrekken bij Amaze. Amaze zal jou vragen deel te nemen aan een start-enquête en aan een eind-enquête bij beëindiging van de dienst. De enquêtes worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&W.  

 

Amaze verwerkt jouw persoonsgegevens vervolgens voor de volgende doeleinden:  

Om de effectiviteit van beleidsmaatregelen in kaart te brengen en voor wetenschappelijk onderzoek, verstrekt Amaze jouw boekings- en reisgegevens. De gegevens worden door ons gepseudonimiseerd en door TNO zelf geanonimiseerd. 

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?  

Amaze bewaart gebruikersgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Dit betekent dat wij verschillende categorieën gegevens gedurende verschillende perioden bewaren. Dit is afhankelijk van het type gegevens, de categorie gebruiker waarop de gegevens betrekking hebben en de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om verwijdering van hun account via DPO@amazemobility.nl. 

 

Na een verzoek tot accountverwijdering verwijdert Amaze het account en de gegevens van de gebruiker, tenzij ze moeten worden bewaard vanwege wettelijke vereisten, voor doeleinden van veiligheid, beveiliging en fraudepreventie, of vanwege een kwestie met betrekking tot het account van de gebruiker, zoals een openstaand krediet of een onopgeloste claim of geschil. Omdat wij onderworpen zijn aan wettelijke vereisten, bewaren wij gebruikersgegevens gedurende een minimum van een 3 maanden na een verwijderingsverzoek. 

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen om alle informatie in onze bestanden te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.  

 

Amaze anonimiseert en/of pseudonimiseert reisgegevens, boekingsgegevens en transactiegegevens om analyses uit te voeren voor de volgende doeleinden:  

 1. Voor de ontwikkeling van producten en diensten.
 2. Een steeds betere gebruikerservaring. 
 3. Het samenstellen van anonieme managementinformatie en dashboards voor Amaze. 
 4. Advies over abonnementen en kortingsregelingen die van toepassing kunnen zijn. 

 

International Data Transfers  

Persoonsgegevens die jij via de website of sociale media met ons deelt, worden niet doorgegeven aan een derde partij of een internationale organisatie, tenzij met jouw toestemming of in het kader van een van de goedgekeurde mechanismen voor een dergelijke overdracht, zoals vermeld in de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. 

 

Rechten van de betrokkene 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens: 

 

1. Toegang tot jouw persoonsgegevens 

Jij hebt recht op toegang tot en afschrift van jouw persoonsgegevens. Wij zullen deze persoonsgegevens kosteloos verstrekken, tenzij jouw verzoek ongegrond, buitensporig of repetitief is, in welk geval wij gerechtigd zijn een redelijke vergoeding te vragen. Om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, kunt je ons per e-mail een verzoek om toegang tot jouw gegevens sturen. Wij zullen de door jou gevraagde persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verstrekken. Om ervoor te zorgen dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij jou toets vragen stellen om jouw identiteit te valideren.  

 

2. Rectificatie van jouw persoonsgegevens 

Indien jij van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken de betreffende gegevens te corrigeren. Wij zullen jouw gegevens binnen een maand na ontvangst van het verzoek tot correctie corrigeren.  

 

3. Het verwijderen van jouw persoonsgegeven (recht om te worden vergeten) 

Je kunt in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van je recht om je persoonsgegevens, die wij van jou hebben, te wissen. Je kunt van dit recht gebruik maken wanneer wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld op de rechtsgrondslag van toestemming en jij de toestemming intrekt, wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en wij geen dwingende legitieme belangen hebben om de gegevens te blijven verwerken. Onder bepaalde omstandigheden zullen wij niet in staat zijn om aan jouw verzoek te voldoen als daar een juridische basis voor is. Indien dit het geval is, zullen wij jou informeren.  

 

4. Beperking van verwerking 

Je hebt het recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens. Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jouw hebben onjuist of onvolledig zijn, de verwerking onwettig is, Amaze jouw gegevens niet nodig heeft voor het oorspronkelijke doel, of in het kader van een verwijderingsverzoek, kun je ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit recht blokkeert het gebruik van jouw persoonsgegevens door Amaze voor een bepaalde periode.  

 

5. Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens 

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid waarin wij jouw persoonsgegevens verzamelen op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dat nodig is om een contract met ons of onze dienstverleners uit te voeren. Door gebruik te maken van dit recht kunnen wij persoonsgegevens in gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbare formaten aan jouw overdragen. Wij beschikken over processen om ervoor te zorgen dat wij zonder onnodige vertraging en binnen een maand na ontvangst reageren op een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid. 

 

6. Bezwaar maken tegen profilering en geautomatiseerde besluitvorming 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming in het geval dat wij jouw persoonsgegevens verwerken en verzamelen op basis van jouw toestemming. Wanneer wij gegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen profilering en geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering voor marketingdoeleinden, door een e-mail te sturen naar DPO@amazemobility.nl. Wij zullen het verzoek beoordelen en zo spoedig mogelijk beantwoorden.  

 

7. Recht om toestemming in te trekken 

Als je geen marketingberichten, updates of overige communicatie van Amaze wenst te ontvangen, kun jij op elk moment afmelden jouw toestemming intrekken door je af te melden voor onze e-mails in de app bij profiel. Of door een verzoek te sturen naar de hierboven vermelde e-mail-ID. Het intrekken van jouw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking die in het verleden is gedaan op basis van toestemming niet in twijfel trekken.   

 

Amaze zet zich in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor de hierboven genoemde doeleinden en geen inbreuk vormt op jouw privacy. 

 

Kinderen 

Zoals hierboven vermeld, verzamelen of vragen wij niet bewust om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, probeer je dan niet te registreren bij Amaze en vul geen persoonsgegevens in. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als je denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact op met onze DPO via DPO@amazemobility.nl 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring 

Wij proberen onze website en diensten voortdurend te verbeteren. Het is dan ook mogelijk dat wij ook deze privacyverklaring van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wij zullen jou op de hoogte brengen van materiële wijzigingen, bijvoorbeeld door een bericht op onze website te plaatsen wanneer wij daartoe verplicht zijn vanwege wet- en regelgeving.  

 

Jij kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum onder aan deze pagina te controleren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek doornemen van deze privacyverklaring. 

 

Contact Amaze 

In het geval dat je een klacht wilt indienen over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door Amaze worden verwerkt, kun je een e-mail sturen naar onze DPO, DPO@amazemobility.nl.  Ook kun je ons schriftelijk een klacht sturen naar Stadsplateau 11, 3521 AZ te Utrecht en is ook telefonisch bereikbaar op +31 900/464 8 464. 

 

Indien je niet tevreden bent met de reactie van Amaze, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. 

 

Laatste wijziging: 4-11-2021 

 

Privacy statement archief

 

Privacy statement leveranciers

Sommige mobiliteitsleveranciers eisen van ons dat we gebruikers speciaal wijzen op hun rechten en plichten. 

 

The future of travel is here

Get going with Amaze