Toelichting Mobility as a Service (MaaS) onderzoek uitgevoerd door TNO

Uw Maas Dienstverlener maakt onderdeel uit van een overeenkomst die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met MaaS dienstverleners heeft gesloten om MaaS in Nederland te ontwikkelen. In ruil voor een startsubsidie werkt uw Maas Dienstverlener samen met mobiliteits- en vervoersaanbieders mee aan onderzoek om verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit onderzoek naar MaaS heet MaaS-pilots – Optimaliseren van het mobiliteitssysteem. In dit onderzoek wordt onderzocht op welke manier al het vervoersaanbod in Nederland zoals OV, deel- of huurauto’s, -fietsen, autodelen en (water)taxi samen in één dienst aan de reiziger kan worden aangeboden. Het Ministerie van IenW en uw Maas Dienstverlener streven ernaar om dit soort ketenreizen aan reizigers in de toekomst aan te bieden via één app waarin de reis kan worden gepland, geboekt en betaald. U krijgt als reiziger zodoende gemakkelijker toegang tot vervoer, door op basis van uw eigen wensen voor deur-tot-deur verplaatsingen te kunnen kiezen uit verschillende vervoersdiensten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO in opdracht van Ministerie van IenW.

 

Wanneer u hiervoor toestemming geeft, gebruikt niet alleen uw Maas Dienstverlener uw gegevens maar worden uw reisgegevens voor dit onderzoek beschikbaar gesteld aan TNO. TNO hecht groot belang aan uw privacy en houdt zich aan de privacyregelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

TNO ontvangt van uw Maas Dienstverlener gegevens over de door u gemaakte verplaatsingen en plaatst deze in een beveiligde database. TNO kan u als persoon niet herleiden op basis van deze data omdat deze verplaatsingen door een derde partij (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) in een code worden omgezet (hashing) die per dag verandert. TNO is niet in staat om deze code weer om te keren. De verplaatsingsgegevens die TNO ontvangt zijn daarom pseudonieme gegevens. Alleen de verplaatsingen die u op een dag maakt worden aan elkaar gekoppeld. Daardoor zijn verplaatsingsgegevens van dezelfde persoon op een dag wel, maar over verschillende dagen heen niet aan elkaar te koppelen. Om de gegevens te anonimiseren, wordt daarnaast het begin- en het eindpunt van een reis bewerkt (vervaagd), zodat dit niet herleidbaar is tot een adres en u niet op deze wijze te traceren bent.

 

Naast pseudonimisering en anonimisering heeft TNO tal van beveiligingsmaatregelen getroffen. De gegevens worden verwerkt met passende beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen binnen het onderzoeksteam. De gepseudonimiseerde reisgegevens worden maximaal 2 jaar, zijnde de duur van het onderzoek bewaard ten behoeve van eventueel noodzakelijke reconstructie van databestanden, niet voor onderzoek. Geanonimiseerde gegevens worden maximaal 5 jaar (wettelijke plicht) bewaard door TNO.

 

De TNO onderzoekers verwerken de reisgegevens tot informatie die inzicht geeft in de landelijke ontwikkeling van MaaS. TNO garandeert dat uw gegevens alleen voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In publicaties over het onderzoek zijn de individuele deelnemers op geen enkele wijze herleidbaar. Uw anonimiteit blijft daarbij gewaarborgd.

 

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Wanneer u dit doet dan betekent dit dat uw gegevens niet meer verstrekt zullen worden voor het onderzoek. Gegevens die u voor uw intrekking wel heeft verstrekt kunnen echter niet meer uit het bestand worden verwijderd omdat u daarin niet meer herleidbaar bent.

 

U kunt voor meer informatie over hoe TNO het onderzoek uitvoert terecht bij info@tno.nl. Informatie over uw privacyrechten en de functionaris gegevensbescherming bij TNO kunt u vinden in het privacy statement van TNO.